Комунальна установа Сквирської міської ради

Трудовий архів
Сквирської міської територіальної громади

Київської області

a

Штати

3photo
Колесник Людмила Віталіївна

-

Архівіст,наказ по архіву № 2-к від 18.11.2013 р. Бухгалтер,наказ по архіву № 2-к від 18.11.2013 р.

2011 р., Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджементу", спеціаліст з фінансів

Посадова інструкція архівіста установи «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» 1.Загальні положення 1.1. Архівіст установи в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, розпорядженнями голови районної ради, Статутом та наказами директора установи та цією посадовою інструкцією. 1.2. На цю посаду працівник призначається наказом директора установи З займаної посади може бути звільнений за згодою сторін, власним бажанням чи з ініціативи керівництва у відповідності з діючим законодавством за порушення вимог законів України. 1.3. На посаду архівіста установи приймається працівник, який має повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або підготовку безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 2. Завдання та обов’язки 2.1 Забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву. Приймає на зберігання від структурних підрозділів підприємства документи, що закінчені діловодством . 2.2 Бере участь у розроблені номенклатури справ, перевіряє правильність формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву. Згідно з чинними правилами шифрує справи . Систематизує і розміщує справи, веде їх облік. Готує зведені описи справ постійного і тимчасового термінів зберігання, а також акти для передавання справ постійного і тимчасового термінів зберігання, а також акти для передавання справ на державне зберігання, на списання та бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів. 2.3 Контролює додержання правил протипожежної безпеки в приміщеннях архіву. 2.4 Готує та видає необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, видає копії архівних документів. 2.5 Несе відповідальність за правильність їх підготовки та ведення їх обліку. 2.6 Готує необхідні дані для складання інформацій та довідок щодо роботи архіву. 3. Повинен знати 3.1. Розпорядження, накази інші методичні, нормативні та керівні матеріали щодо зберігання і використання архівних документів; 3.2. Державну систему діловодства; 3.3. Порядок оформлення справ, складання описів справ, актів про виділення та знищення документів та справ; 3.4. Основи трудового законодавства; 3.5. Правила протипожежної безпеки; 4. Права архівіста трудового архіву - користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянами України Конституцією України і Законами України; - отримувати за дорученням керівництва необхідні матеріали. Пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків; - вносити пропозиції керівництву про вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю; - на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадян; - вимоги затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень; - на оплату праці залежно від посади , яку він займає; - на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; - на соціальний і правовий захист відповідно до статусу; - захищати свої закони права та інтереси у вищестоящих органах та судовому порядку 5. Відповідальність Несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених їй підприємств, установою матеріальних цінностей. Посадова інструкція бухгалтера установи «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» 1.Загальні положення 1.1. Бухгалтер установи в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, розпорядженнями голови районної ради, Статутом та наказами директора установи та цією посадовою інструкцією. 1.2. На цю посаду працівник призначається наказом директора установи. З займаної посади може бути звільнений за згодою сторін, власним бажанням чи з ініціативи керівництва у відповідності з діючим законодавством за порушення вимог законів України. 1.3. На посаду бухгалтера установи приймається працівник, який має повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, бакалавр, або молодший спеціаліст). 2. Обов’язки та повноваження бухгалтера 2.1. Самостійно або під керівництвом веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби та системи. 2.2 Обліковує кошти, фонди, продукцію, товари матеріали, реєструє витрати на виробництво продукції чи надання послуг. 2.3. Узгоджує рахунки та одиниці обліку, готує початкові та пробні варіанти розрахунків балансу, вносить записи в бухгалтерські книги про виробничі, управлінські, організаційні, господарські та інші витрати та планові і поточні цілі. 2.4. Подає до розгляду і схвалення проекти записів у розрахунковій документації. Калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками. Веде інвентарні списки, довіреності, накладні, переліки зобов’язань, цінних паперів. 2.5. Оформлює платежі та матеріальні, комунальні та інші послуги. Співпрацює з податковими, казначейськими органами, торгівельними, посередницькими та іншими клієнтами. 2.6. Нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного господарського законодавства. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні нормативні та інші керівні документи з організації бухгалтерського обліку, складання звітності, порядок бухгалтерського обліку на підприємстві; план кореспонденції розрахунків; організацію документообігу за напрямами обліку, порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку засобів господарювання та їх руху. Основи трудового господарства. 3. Права бухгалтера трудового архіву Бухгалтер установи має право: - користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянами України Конституцією України і Законами України; - отримувати за дорученням керівництва необхідні матеріали. Пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків; - вносити пропозиції керівництву про вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю; - на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадян; - вимоги затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень; - на оплату праці залежно від посади , яку він займає; - на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; - на соціальний і правовий захист відповідно до статусу; - захищати свої закони права та інтереси у вищестоящих органах та судовому порядку 4. Відповідальність бухгалтера Бухгалтер установи несе відповідальність за порушення вимог статей 5, 10, 12, 13, і 16 Закону України «Про боротьбу з корупцією», а також за невиконання внутрішнього робочого розпорядку трудового архіву і покладених на нього службових обов’язків, основних завдань.photo
Мандрига Олександр Володимирович

-

Директор, рішення Сквирської районної ради Київської області №03/03-14-05 від 29 листопада 2007 року з 1 січня 2008 року

1979 рік, Глухівський державний педагогічний інститут, вчитель початкових класів

Посадова інструкція директора комунальної установи Сквирської районної ради «Обєднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» 1. Загальні положення 1.1. Директор своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами. Примірним положенням про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб , та інших архівних документів, що не належить до Національного архівного фонду, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 13.05.2002р. №33. 1.2. В напрямку діяльності трудового архіву повинен знати керівні матеріали органів, які регламентують роботу архівів; порядок оформлення і чинну систему класифікації матеріалів, що надходять до архіву; державну систему діловодства; структуру підприємства; організацію праці та управдіння в архівних установах, основи трудового законодавства. 1.3. Здійснює контроль за станом документів, своєчасним їх відновленням і заміною, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення зберігання документів. Організовує підготовку необхідних довідок на основі даних, які Є в наявності в матеріалах архіву, готує встановлену звітність. Бере участь у розроблені положень та інструкцій щодо ведення діловодства та організації архівної справи на підприємстві. Керує працівниками архіву. 2.Обовязки 2.1. Організує ведення архівної справи на підприємстві. 2.2. Забезпечує відповідно до встановленого порядку приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів. 2.3. Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє номенклатуру справ поточного діловодства. 2.4. Керує роботою з упорядкування довідкового апарату, який полегшує Облік і використання архівних матеріалів. 2.5. Надає необхідну методичну допомогу інструктує працівників структурних підрозділів підприємства про порядок формування, підготовки і здавання матеріалів до архіву. 2.6. Контролює своєчасне надходження до архіву документів, які закінчені діловодством. 2.7. Забезпечує проведення роботи з експертизи наукової і практичної цінності архівних документів, вибору матеріалів на постійне і тимчасове зберігання, складання актів про передавання документів до державних архівів, списання і знищення матеріалів, термін зберігання яких минув. 3.Кваліфікаційні вимоги. 3.1. Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, бакалавр, або молодший спеціаліст). 3.2. На дану посаду працівник призначається наказом голови Сквирської районної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно рішенням сесії Сквирської районної ради. 4.Права 4.1. Директор має право: - організувати діяльність архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань; - розподіляти обов’язки між працівниками архіву, контролювати їх виконання; - вирішувати відповідно до законодавства питання про доступ працівників підприємств, установ і організацій-джерел комплектування інших, користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні; - проводити прийом громадян, розглядати звернення, що належать до компетенції архіву; - діяти від імені установи, представляти її на всіх підприємствах в установах та організаціях; - укладати господарські та інші угоди; - видавати доручення; - користуватись правом розпорядження коштів установи, накладати та працівників стягнення відповідно до законодавства; - в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників установи; - вирішувати інші питання, віднесені законодавством Органом управління майном, статутом установи і контрактом до компетенції завідувача. 5.Відповідальність Директор трудового архіву несе відповідальність за порушення вимог статей 5, 10, 12, 13 і 16 Закону України «Про боротьбу з корупцією», а також за невиконання внутрішнього робочого розпорядку трудового архіву і покладених на нього службових обов’язків, основних завданьphoto
Степанець Тетяна Олексіївна

-

Архівіст, наказ по архіву № 1 від 14 січня 2016 року

26.06. 1997 р., Сквирське вище професійне училище №29,бухгалтер

Посадова інструкція архівіста установи «Об’єднаний трудовий архів міської та сільських рад Сквирського району» 1.Загальні положення 1.1. Архівіст установи в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, розпорядженнями голови районної ради, Статутом та наказами директора установи та цією посадовою інструкцією. 1.2. На цю посаду працівник призначається наказом директора установи З займаної посади може бути звільнений за згодою сторін, власним бажанням чи з ініціативи керівництва у відповідності з діючим законодавством за порушення вимог законів України. 1.3. На посаду архівіста установи приймається працівник, який має повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або підготовку безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 2. Завдання та обов’язки 2.1 Забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву. Приймає на зберігання від структурних підрозділів підприємства документи, що закінчені діловодством . 2.2 Бере участь у розроблені номенклатури справ, перевіряє правильність формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву. Згідно з чинними правилами шифрує справи . Систематизує і розміщує справи, веде їх облік. Готує зведені описи справ постійного і тимчасового термінів зберігання, а також акти для передавання справ постійного і тимчасового термінів зберігання, а також акти для передавання справ на державне зберігання, на списання та бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів. 2.3 Контролює додержання правил протипожежної безпеки в приміщеннях архіву. 2.4 Готує та видає необхідні довідки на основі відомостей, які є в документах архіву, видає копії архівних документів. 2.5 Несе відповідальність за правильність їх підготовки та ведення їх обліку. 2.6 Готує необхідні дані для складання інформацій та довідок щодо роботи архіву. 3. Повинен знати 3.1. Розпорядження, накази інші методичні, нормативні та керівні матеріали щодо зберігання і використання архівних документів; 3.2. Державну систему діловодства; 3.3. Порядок оформлення справ, складання описів справ, актів про виділення та знищення документів та справ; 3.4. Основи трудового законодавства; 3.5. Правила протипожежної безпеки; 4. Права архівіста трудового архіву - користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянами України Конституцією України і Законами України; - отримувати за дорученням керівництва необхідні матеріали. Пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов’язків; - вносити пропозиції керівництву про вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю; - на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників, громадян; - вимоги затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень; - на оплату праці залежно від посади , яку він займає; - на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці; - на соціальний і правовий захист відповідно до статусу; - захищати свої закони права та інтереси у вищестоящих органах та судовому порядку 5. Відповідальність Несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених їй підприємств, установою матеріальних цінностей.